چشم انداز

ویترا روی شیشه

این سایت در راستای دستیابی به اهداف خود که همانا توسعه و گسترش فعالیتهی صنایع دستی در حوزه هنرهای اسلامی گام بر داشته هنر همواره تجلی و انعکاس اندیشه و باورها و فرهنگ ملل سرزمینهاست هنرهای سنتی و صنایع دستی به پشتوانه سابقه چندین هزار ساله خود و کاربردی بودنش در زندگی روزمره انسان ها نقش اساسی داشته و بخش اعظمی از تبادل فرهنگ و تمدن های مختلف را در طی سالیان متوالی در میان مردمان سرزمین های مختلف به عهده داشته ما با قبول نظر های شما و قبول سفارشات هنری شما با توجه به حسن انتخابتان در این عرصه در ماندگاری هرچه بیشتر این هنر قدم بر خواهیم داشت و از یاری شما بسیار سپاسگزاریم